Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.

Opublikowano: 22 kwietnia 2013

Informujemy uczestników projektu, że rozpoczynamy przyjmowanie Państwa „Wniosków
o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości”, który stanowi załącznik nr 4 do niżej wymienionego regulaminu.
Zgodnie z zapisami  Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego
i przedłużonego w projekcie „WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ – SZANSA DLA CIEBIE nabór wniosków będzie trwał 10 dni roboczych od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego mogą być składane:

  1. Osobiście w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku, w godzinach
    od 8.00 do 16.00
  2. Przez pełnomocnika w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku, w godzinach
    od 8.00 do 16.00
  3. Za pośrednictwem poczty (zaleca się przesłanie „za potwierdzeniem odbioru”)
    lub firm kurierskich.
  4. Drogą elektroniczną – opatrując bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: wlasna.dzialalnosc@itvision.pl

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione w języku polskim, czytelnie (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Każde pole powinno być wypełnione. Pola które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiegokolwiek pola niewypełnionego stanowi błąd formalny.

Przypominamy również, że Wnioski przed złożeniem należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie
i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

W przypadku osób, które nie zarejestrowały działalności  gospodarczej przed złożeniem wniosku obowiązkowe jest złożenie następujących załączników: załącznik nr 3; załącznik nr 5 lub załącznik nr 6; załącznik nr 7; załącznik nr 8 załącznik nr 9; załącznik nr 10; załącznik nr 11.

Osoby które zarejestrują działalność przed złożeniem wniosku o wsparcie finansowe, w okresie późniejszym (przed podpisaniem Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości) dodatkowo składają załącznik nr 8, załącznik nr 12 oraz załącznik nr 13.

Zgodnie z regulaminem Uczestnik projektu składa Wniosek z załącznikami w dwóch, identycznych, osobno spiętych egzemplarzach w zaklejonej kopercie.

Zapraszamy do składania wniosków.

 

Zestaw załączników (829)

 

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego