Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

Ważna informacja dla uczestników

Opublikowano: 27 czerwca 2013

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

 1. Zamieszczamy listę rankingową po ocenie merytorycznej wniosków zgodną z protokołem przedstawionym przez Komisje Oceny Wniosków.

 

 1. Listę osób zakwalifikowanych do wypłaty środków finansowych. Procedura wypłaty zostanie rozpoczęta po zaakceptowaniu protokołu Komisji Oceny Wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 

 

LISTA RANKINGOWA Z OCENY MERYTORYCZNO – TECHNICZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

           

 

Lp

Indywidualny Numer Rekrutacyjny

Liczba punktów 1 Członka Komisji

Liczba punktów 2 Członka Komisji

Średnia Punktów

1

Wdz/8.1.2/10.01.2013/82

100

100

100,00

2

Wdz/8.1.2/15.01.2013/157

100

99

99,50

3

Wdz/8.1.2/11.12.2012/38

100

99

99,50

4

Wdz/8.1.2/10.01.2013/78

100

99

99,50

5

Wdz/8.1.2/29.11.2012/18

99

98

98,50

6

Wdz/8.1.2/11.01.2013/127

96

100

98,00

7

Wdz/8.1.2/14.01.2013/141

96

100

98,00

8

Wdz/8.1.2/12.12.2012/42

99

97

98,00

9

Wdz/8.1.2/10.01.2013/75

97

97

97,00

10

Wdz/8.1.2/11.01.2013/118

94

100

97,00

11

Wdz/8.1.2/13.12.2012/50

97

97

97,00

12

Wdz/8.1.2/29.11.2012/15

98

96

97,00

13

Wdz/8.1.2/11.01.2013/101

98

95

96,50

14

Wdz/8.1.2/10.12.2012/33

94

99

96,50

15

Wdz/8.1.2/14.01.2013/142

98

94

96,00

16

Wdz/8.1.2/11.01.2013/93

90

99

94,50

17

Wdz/8.1.2/11.01.2013/92

99

90

94,50

18

Wdz/8.1.2/18.12.2012/52

97

92

94,50

19

Wdz/8.1.2/12.12.2012/45

91

97

94,00

20

Wdz/8.1.2/28.12.2012/54

91

96

93,50

21

Wdz/8.1.2/29.11.2012/19

97

90

93,50

22

Wdz/8.1.2/10.01.2013/84

96

91

93,50

23

Wdz/8.1.2/11.12.2012/40

88

98

93,00

24

Wdz/8.1.2/11.01.2013/120

94

91

92,50

25

Wdz/8.1.2/10.01.2013/86

89

95

92,00

26

Wdz/8.1.2/11.12.2012/39

100

83

91,50

27

Wdz/8.1.2/11.01.2013/94

90

93

91,50

28

Wdz/8.1.2/11.01.2013/132

88

93

90,50

29

Wdz/8.1.2/11.01.2013/123

86

94

90,00

30

Wdz/8.1.2/30.11.2012/25

88

92

90,00

31

Wdz/8.1.2/31.12.2012/58

92

88

90,00

32

Wdz/8.1.2/10.12.2012/32

89

90

89,50

33

Wdz/8.1.2/14.01.2013/148

84

94

89,00

34

Wdz/8.1.2/12.12.2012/43

87

89

88,00

35

Wdz/8.1.2/10.12.2012/34

82

93

87,50

36

Wdz/8.1.2/29.11.2012/17

83

90

86,50

37

Wdz/8.1.2/10.01.2013/88

87

86

86,50

38

Wdz/8.1.2/13.12.2012/47

71

97

84,00

39

Wdz/8.1.2/29.11.2012/12

82

84

83,00

40

Wdz/8.1.2/23.11.2012/2

83

83

83,00

41

Wdz/8.1.2/15.01.2013/166

75

89

82,00

42

Wdz/8.1.2/15.01.2013/160

82

81

81,50

43

Wdz/8.1.2/17.01.2013/167

80

71

75,50

44

Wdz/8.1.2/14.01.2013/146

72

74

73,00

45

Wdz/8.1.2/30.11.2012/23

64

72

68,00

46

Wdz/8.1.2/30.11.2012/22

63

63

63,00

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO WYPŁATY ŚRODKÓW FINANSOWYCH W I ETAPIE (PODSTAWA PRAWNA REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO § 8 PKT 3  WYPŁATY ŚRODKÓW FINANSOWYCH)

                                  

Lp

Indywidualny Numer Rekrutacyjny

Liczba punktów 1 Członka Komisji

Liczba punktów 2 Członka Komisji

Średnia Punktów

1

Wdz/8.1.2/10.01.2013/82

100

100

100,00

2

Wdz/8.1.2/15.01.2013/157

100

99

99,50

3

Wdz/8.1.2/11.12.2012/38

100

99

99,50

4

Wdz/8.1.2/10.01.2013/78

100

99

99,50

5

Wdz/8.1.2/29.11.2012/18

99

98

98,50

6

Wdz/8.1.2/11.01.2013/127

96

100

98,00

7

Wdz/8.1.2/14.01.2013/141

96

100

98,00

8

Wdz/8.1.2/12.12.2012/42

99

97

98,00

 

 

Przypominamy o procedurze odwoławczej

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

 

4. Procedura odwoławcza I

 

 1. Każdy uczestnik projektu, którego wniosek po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie lub uzyskał liczbę punktów nieuprawniającą do dofinansowania w I-szym etapie lub któremu obniżono wnioskowaną kwotę dofinansowania ma prawo złożenia w terminie do 4 dni roboczych od dnia skutecznego doręczenia informacji uczestnikowi projektu o wynikach oceny merytorycznej, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 2. Wniosek powinien zostać złożony przez uczestnika projektu w formie pisemnej.
 3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zawierać dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz odnosić się do uzasadnień członków KOW (przedmiotowe wyjaśnienia/informacje nie mogą przedstawiać nowych okoliczności, względem tych które zostały opisywane uprzednio przez uczestnika projektu i stanowiły podstawę oceny wniosku).
 4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu przez Komisję Oceny Wniosków.
 5. Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy mogą zostać złożone:

A. osobiście w Biurze Projektu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16. Dokumenty aplikacyjne wszystkich osób, które stawią się w biurze w wyznaczonych godzinach zostaną zarejestrowane.

B. przez pełnomocnika w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16. Dokumenty aplikacyjne wszystkich osób, które stawią się w biurze w wyznaczonych godzinach zostaną zarejestrowane.

C. za pośrednictwem poczty (zaleca się przesłanie „za potwierdzeniem odbioru”) lub firm kurierskich.

D. w drodze elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: wlasna.dzialalnosc@itvision.pl

 1. KOW ma obowiązek dokonania powtórnej oceny wniosku w terminie 4 dni roboczych od dnia skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez uczestników projektu. Ocena powtórnie złożonego wniosku nie może być dokonana przez te same osoby, które uczestniczyły w jego pierwszej ocenie. Członkowie KOW dokonujący ponownej oceny wniosku w trybie odwoławczym, nie mogą zapoznawać się z jego poprzednią oceną.
 2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 3. Uczestnik projektu składa wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Imię i nazwisko uczestnika

Adres

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

w ramach projektu

„Własna działalność-szansa dla Ciebie”

Biuro Projektu

ul. 1 Maja 49

41-706 Ruda Śląska

 

 1. Powtórnej ocenie podlegają jedynie te części wniosku, które były przedmiotem odwołania, z zastrzeżeniem zapisów. Jeżeli z treści wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wynika jednoznacznie, jaka cześć oceny wniosku została zakwestionowana, wniosek taki podlega powtórnej ocenie w całości.
 2. Powtórna ocena wniosku nie może skutkować obniżeniem pierwotnej liczby punktów. W przypadku gdy członek KOW, dokonujący oceny w trybie odwoławczym, przyzna mniejsza liczbę punktów niż wynikałoby to z pierwotnej oceny, za ostateczną uznaje się poprzednio przyznaną liczbę punktów.
 3. Po przeprowadzeniu procedury ponownej oceny merytorycznej, Beneficjent w terminie 2 dni roboczych od dnia rozpatrzenia odwołań przez KOW pisemnie informuje uczestnika projektu o wynikach rozpatrzenia złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, podając szczegółowe uzasadnienie przyznanych punktów. 

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego