Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Informacje dla uczestników

 

ADRES DO KORESPONDENCJI

W związku z formalnym zakończeniem projektu wszelką korespondencję związaną z projektem należy kierować na adres Biura w Krakowie:

IT Vision Sp. z o.o.
ul. Chełmońskiego 166, 31-348 Kraków

 


 

ZAŚWIADCZENIE ZUS – PRZYPOMNIENIE

Szanowni Państwo

Przypominamy ponownie, iż zaświadczenie z ZUS musi obejmować pełne 12 miesięcy.

Na przykład:  jeżeli podpisanie umowy nastąpiło w 10/2013r. na zaświadczeniu musi znaleźć się informacja o zaksięgowaniu składek za miesiąc 10/2014r.

Beneficjent nie będzie przyjmował zaświadczeń, które wskazują krótszy okres.

 


 

Szanowni Państwo

Załączamy wykaz terminów zakończenia uczestnictwa w projekcie dla poszczególnych Uczestników oraz wzór wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia o nieprzerwanym podleganiu ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym  z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem […] do całkowitego zamknięcia uczestnictwa w projekcie konieczne jest przedstawienie ww. zaświadczenia z ZUS. Zaświadczenie to musi być przekazane Beneficjentowi po terminie wskazanym w zestawieniu oraz być opatrzone datą nie wcześniejszą niż data z zestawienia. Proszę zwrócić szczególną uwagę na okres za jaki musi zostać wydane zaświadczenie – składając wniosek należy upewnić się czy zostały już zaksięgowane składki za ostatni miesiąc okresu.

Wniosek dla Uczestników, którzy otrzymali WSPARCIE NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE: Wniosek ZUS - pomostowe (737)

Wniosek dla Uczestników, którzy otrzymali PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE: Wniosek ZUS - przedłużone pomostowe (559)

 

Terminy zakończenia uczestnictwa w projekcie (631)

 


 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniach 16 – 17 września 2014r. będą podpisywane Aneksy do umów o przyznanie wsparcia pomostowego. Dokumenty będą podpisywane w Biurze Projektu w Łaziskach Górnych. Proszę pamiętać o zabraniu wymaganych dokumentów.

 


 

UWAGA WAŻNE!

Z dniem 01 sierpnia 2014r. ulega zmianie adres biura projektu, które mieściło się w Rudzie Śląskiej. Nowy adres to:

 

BIURO PROJEKTU

UL. OLCHOWA 13

43-170 ŁAZISKA GÓRNE

 

Poniżej mapka dojazdu.

 


 

 

Informujemy, iż zakończono Ocenę merytoryczno- techniczną wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.  Karty z tej oceny zostały do Państwa przesłane w dniu wczorajszym (07-07-2014r.) w formie elektronicznej. Ocenie merytoryczno-technicznej zostało poddanych 21 wniosków, natomiast zgodnie z Regulaminem wsparcie mogło otrzymać 25 Uczestników Projektu. W związku z tym wszystkie osoby, które otrzymały Rekomendację pozytywną od oceniającego wniosek (informacja taka znajduje się na ostatniej stronie karty) zostaną objęte przedłużonym wsparciem pomostowym.

 


 

INFORMACJA WAŻNA

Informujemy, iż w dniu wczorajszym otrzymaliśmy zgodę z WUP Katowice na przedłużenie realizacji projektu, w związku z czym przystępujemy do procedury rozpatrzenia wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. Dalsze postępy w realizacji będą udostępniane na bieżąco na stronie projektu.

 


 

UWAGA!

Informujemy, iż w związku z faktem, że w dniu 30 czerwca 2014r. upływa termin obowiązywania Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zostaliśmy zmuszeni do wstrzymania procedury rozpatrywania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe do czasu wyrażenia przez WUP zgody na przedłużenie realizacji projektu. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy Państwa informować na bieżąco.

 


 

UWAGA!

W związku z pojawiającymi się problemami  z odbieraniem przez Państwa korespondencji, przypominamy, iż, zgodnie z art. 44 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego, do którego odsyła §2 pkt. 19B Regulaminu przyznawania wsparcia,  pismo niepodjęte z placówki pocztowej w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o możliwości jego odbioru i zwrócone do Beneficjenta uważamy za doręczone z upływem ww. terminu. Informujemy, iż Beneficjent nie będzie przesyłać Państwu powtórnie zwróconej nam korespondencji. Istnieje możliwość jej odbioru u Beneficjenta po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 


 

WAŻNA INFORMACJA!

Przypominamy o możliwości składania wniosków o Wsparcie Pomostowe Przedłużone. Termin składania wniosków mija w dniu 26 marca 2014r.

Uprzejmie prosimy uczestników, którzy nie są zainteresowani tą formą wsparcia o przesyłanie oświadczeń o odstąpieniu od  ubiegania się o pomoc w tym zakresie.

Oświadczenia można przesyłać na adres Biura w Krakowie bądź do Biura Projektu w Rudzie Śląskiej.

 


 

WSARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE

Zgodnie z par.7 pkt.9 i par.12 pkt.7 RPWF informujemy o możliwości składania wniosków o Wsparcie Pomostowe Przedłużone.

Wnioski należy składać w Biurze Projektu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2014r.  zgodnie z par.7 pkt. 11 RPWF.

 


 

WNIOSEK O REFUNDACJĘ WYDATKÓW

W związku z różnicami pojawiającymi się w poszczególnych wnioskach o refundację wydatków, zamieszczamy do pobrania ujednolicony dokument.
Uczestnicy, których wniosek został już zakceptowany, nie są zobowiązani do ponownego jego przesyłania według wskazanego szablonu.

Wniosek pomostowe refundacja (592)

 


 

Załącznik do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w ramach wsparcia pomostowego

Informujemy, iż analogicznie jak przy wsparciu na rozwój przedsiębiorczości, zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym w ramach wsparcia pomostowego należy przedstawiać za pomocą przeznaczonego do tego formularza (do pobrania poniżej).

Załącznik do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w ramach wsparcia pomostowego (576)

 


 

WUP Katowice zatwierdził listę uczestników zakwalifikowanych do wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego.

Prosimy o zapoznanie się z projektem umowy oraz sprawne potwierdzanie danych w nich zawartych. Bez tego nie będzie możliwe podpisanie umowy.

Przypominamy, iż przy podpisywaniu umów o wsparcie pomostowe obowiązują zasady analogiczne jak przy wypłacie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.

 

 

L.p.

Indywidualny nr rekrutacyjny

Liczba pkt. I

Liczba pkt. II

Liczba pkt.

średnia

1

Wdz/8.1.2/31.12.2012/58

60

60

60

2

Wdz/8.1.2/11.12.2012/38

60

60

60

3

Wdz/8.1.2/10.12.2012/34

60

60

60

4

Wdz/8.1.2/14.01.2013/141

60

60

60

5

Wdz/8.1.2/12.12.2012/42

60

60

60

6

Wdz/8.1.2/11.01.2013/92

60

60

60

7

Wdz/8.1.2/11.01.2013/118

60

60

60

8

Wdz/8.1.2/10.01.2013/75

60

60

60

9

Wdz/8.1.2/10.12.2012/32

60

60

60

10

Wdz/8.1.2/10.12.2012/33

60

60

60

11

Wdz/8.1.2/11.12.2012/39

60

60

60

12

Wdz/8.1.2/12.12.2012/45

60

60

60

13

Wdz/8.1.2/13.12.2012/47

60

60

60

14

Wdz/8.1.2/13.12.2012/50

60

60

60

15

Wdz/8.1.2/28.12.2012/54

60

60

60

16

Wdz/8.1.2/10.01.2013/84

60

60

60

17

Wdz/8.1.2/10.01.2013/86

60

60

60

18

Wdz/8.1.2/11.01.2013/93

60

60

60

19

Wdz/8.1.2/11.01.2013/94

60

60

60

20

Wdz/8.1.2/11.01.2013/101

60

60

60

21

Wdz/8.1.2/11.01.2013/120

60

60

60

22

Wdz/8.1.2/11.01.2013/123

60

60

60

23

Wdz/8.1.2/14.01.2013/142

60

60

60

24

Wdz/8.1.2/14.01.2013/148

60

60

60

25

Wdz/8.1.2/15.01.2013/160

60

60

60

26

Wdz/8.1.2/15.01.2013/166

60

60

60

27

Wdz/8.1.2/29.11.2012/18

60

55

57,5

28

Wdz/8.1.2/30.11.2012/25

60

55

57,5

29

Wdz/8.1.2/10.01.2013/88

60

55

57,5

30

Wdz/8.1.2/23.11.2012/2

55

55

55

31

Wdz/8.1.2/29.11.2012/12

55

55

55

32

Wdz/8.1.2/29.11.2012/15

55

55

55

33

Wdz/8.1.2/29.11.2012/17

55

55

55

34

Wdz/8.1.2/18.12.2012/52

55

55

55

35

Wdz/8.1.2/10.01.2013/78

55

55

55

36

Wdz/8.1.2/10.01.2013/82

55

55

55

37

Wdz/8.1.2/15.01.2013/157

55

55

55

38

Wdz/8.1.2/11.01.2013/132

55

55

55

39

Wdz/8.1.2/11.01.2013/127

55

45

50

 

 


 

Szanowni Państwo

W związku z licznymi błędami przy wypełnianiu załącznika nr 22 wymaganego przy dokonywaniu rozliczenia dotacji, zamieszczamy prawidłowo wypełniony dokument.

Zestawienie ma na celu umożliwienie Beneficjentowi dokonanie oceny prawidłowości wydatkowania przez Państwa środków. Ocenę te powinien móc podjąć na podstawie weryfikacji załącznika nr 22 oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego. Załącznik nr 22 powinien stanowić odbicie harmonogramu przedstawionego za  pomocą dokumentów księgowych. Niedopuszczalne jest zatem wykazywanie w załączniku dokumentów księgowych w przypadkowej kolejności, dokumenty powinny być pogrupowane działaniami wraz z wskazaniem nr działania oraz nr pozycji w obrębie tego działania. W przeciwnym przypadku nie jest możliwe przyporządkowanie Państwa wydatków do pozycji harmonogramu, a zatem akceptacja Państwa rozliczenia. Sytuacja staje się tym bardziej trudna, iż  niektórzy z Państwa nie dostarczają dokumentów finansowych z opisem.

 

Załącznik nr 22 - Szczegółowe zestawienie (619)

 


 

Szanowni Państwo, w dziale “dokumenty do pobrania” umieszczony został wzór Załącznika do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Dokument ten powinien zostać złożony przy rozliczaniu środków z dotacji. Należy go wypełnić, ujmując w nim wszystkie wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem – wpisując wydatki w wysokości, w jakiej pierwotnie miały być poniesione oraz w wysokości, w jakiej faktycznie poniesione zostały.

Informacja nie dotyczy osób, które załącznik już złożyły.

 


 

PRZYPOMINAMY!

Przypominamy Państwu o możliwości spotkania z doradczą w ramach pomostowego bloku doradczego.

Zainteresowanych uczestników projektu  prosimy o kontakt z doradcą w celu ustalenia sposobu i godziny spotkania.

Kontakt telefoniczny z doradcą pod numerem 691-972-273 oraz e-mail: pawel.repeta@everest.com.pl  Paweł Repeta

Kontakt telefoniczny z doradcą pod numerem 731-270-131 oraz e-mail lodzki@op.pl  Radosław Szlagowski

 


 

Szanowni Państwo,

Zwracamy szczególną uwagę na kwestię opisu dokumentów księgowych (faktury, rachunki itp.). Załącznik nr 20 „Wzór opisu dokumentu księgowego” stanowi podstawę opisu dokumentów. Treść w/w dokumentu musi zostać umieszczona na odwrocie dokumentu księgowego. Każdy dokument potwierdzający poniesiony wydatek musi zostać opisany wg tegoż wzoru. Do Państwa należy wybór w jaki sposób trwale dokument opisać – można zastosować nadruk, pieczęć, pismo ręczne.

Poniżej zamieszczamy wzór opisu

Wzór opisu dokumentów księgowych (625)

 

UWAGA! W przypadku gdy dokument zawiera pozycje sfinansowane z środków własnych, należy dopisać w opisie:

Pozycja nr „….” ww. dokumentu stanowi koszt niekwalifikowany

 


 

Szanowni Państwo

W związku z częstymi wątpliwościami dotyczącymi ewidencjonowania dotacji i jej wydatkowania, zamieszczamy artykuł na ten temat. Tekst pochodzi z Vademecum Podatkowego.

Ewidencjonowanie dotacji i jej wydatkowanie (999)

 


 

W związku z pismem WUP o wyrażeniu zgody na wypłatę środków finansowych w jednym etapie, przedstawiamy listę rankingową uczestników po ocenie merytoryczno-technicznej wniosków o wsparcie pomostowe. Po rozpatrzeniu odwołań i zatwierdzeniu protokołu przez IP2, przystąpimy do wypłaty środków.

 

L.p.

Nr uczestnika

Liczba pkt. I

Liczba pkt.II

Liczba pkt.

średnia

1

Wdz/8.1.2/31.12.2012/58

60

60

60

2

Wdz/8.1.2/11.12.2012/38

60

60

60

3

Wdz/8.1.2/10.12.2012/34

60

60

60

4

Wdz/8.1.2/14.01.2013/141

60

60

60

5

Wdz/8.1.2/12.12.2012/42

60

60

60

6

Wdz/8.1.2/11.01.2013/92

60

60

60

7

Wdz/8.1.2/11.01.2013/118

60

60

60

8

Wdz/8.1.2/10.01.2013/75

60

60

60

9

Wdz/8.1.2/10.12.2012/32

60

60

60

10

Wdz/8.1.2/10.12.2012/33

60

60

60

11

Wdz/8.1.2/11.12.2012/39

60

60

60

12

Wdz/8.1.2/12.12.2012/45

60

60

60

13

Wdz/8.1.2/13.12.2012/47

60

60

60

14

Wdz/8.1.2/13.12.2012/50

60

60

60

15

Wdz/8.1.2/28.12.2012/54

60

60

60

16

Wdz/8.1.2/10.01.2013/84

60

60

60

17

Wdz/8.1.2/10.01.2013/86

60

60

60

18

Wdz/8.1.2/11.01.2013/93

60

60

60

19

Wdz/8.1.2/11.01.2013/94

60

60

60

20

Wdz/8.1.2/11.01.2013/101

60

60

60

21

Wdz/8.1.2/11.01.2013/120

60

60

60

22

Wdz/8.1.2/11.01.2013/123

60

60

60

23

Wdz/8.1.2/14.01.2013/142

60

60

60

24

Wdz/8.1.2/14.01.2013/148

60

60

60

25

Wdz/8.1.2/15.01.2013/160

60

60

60

26

Wdz/8.1.2/15.01.2013/166

60

60

60

27

Wdz/8.1.2/29.11.2012/18

60

55

57,5

28

Wdz/8.1.2/30.11.2012/25

60

55

57,5

29

Wdz/8.1.2/10.01.2013/88

60

55

57,5

30

Wdz/8.1.2/23.11.2012/2

55

55

55

31

Wdz/8.1.2/29.11.2012/12

55

55

55

32

Wdz/8.1.2/29.11.2012/15

55

55

55

33

Wdz/8.1.2/29.11.2012/17

55

55

55

34

Wdz/8.1.2/18.12.2012/52

55

55

55

35

Wdz/8.1.2/10.01.2013/78

55

55

55

36

Wdz/8.1.2/10.01.2013/82

55

55

55

37

Wdz/8.1.2/11.01.2013/127

45

55

50

38

Wdz/8.1.2/15.01.2013/157

55

55

55

 


 

 

INFORMUJEMY

Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z przerwą świąteczno-noworoczną nastąpi przerwa w pracy Biura Projektu:

Ruda Śląska – biuro będzie zamknięte od 24 grudnia do 1 stycznia 2014r.

Kraków – biuro będzie zamknięte od 23 grudnia do 1 stycznia 2014r.

Równocześnie życzymy Państwu zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

 


 

Dotyczy uczestników nabywających środki transportu na rynku wtórnym

W przypadku nabywania środków transportu na rynku wtórnym, wymagane jest przedstawienie oświadczenia sprzedającego, iż zakup środku transportu objętego umową nie  został dokonany ze środków publicznych.

 


 

OCENA FORMALNA – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

Informujemy, iż zakończyło się pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w zakresie oceny formalnej. Uzupełnienia braków i/lub korekt złożonych dokumentów należy dokonać do najbliższego poniedziałku tj. do dnia 2 grudnia 2013r.

 


 

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW:

Zgodnie Z §11 pkt 3 Regulaminu Przyznawania Wsparcia Finansowego dokumenty rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w ramach wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  proszę przysyłać na adres siedziby Beneficjenta tj. IT Vision Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 166, 31-348 Kraków.

 


 

Przypominamy o wsparciu doradczym.

Prosimy o kontakt z doradcą Panem Pawłem Repetą

Nr telefonu 691-972-273 e-mail: pawel.repeta@everest.com.pl

 


 

INFORMUJEMY:

Zakończył się proces składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

22 listopada 2013 roku rozpocznie pracę Komisja Oceny Wniosków. O wynikach pracy Komisji będą Państwo informowani na bieżąco.

 


 

INFORMUJEMY:

W dniu 18.11.2013r. oraz 29.11.2013r. w godzinach od 9-14 w biurze projektu w Rudzie Śląskiej odbędzie się dyżur doradcy w ramach pomostowego bloku doradczego.

Prosimy zainteresowanych uczestników projektu o kontakt z doradcą przed dyżurem i ustalenie sposobu i godziny spotkania.

Kontakt telefoniczny z doradcą pod numerem 691972273 oraz e-mail: pawel.repeta@everest.com.pl

 


 

INFORMUJEMY:

Zakończyła się procedura podpisywania umów na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Przypominamy o składaniu wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

 


 

INFORMUJEMY:

28 października 2013r. w godzinach 10 – 15 w biurze projektu w Rudzie Śląskiej odbędzie się dyżur doradcy w ramach pomostowego bloku doradczego.

Kontakt telefoniczny z doradcą pod numerem 731-270-131 oraz e-mail lodzki@op.pl

 


 

UWAGA! BARDZO WAŻNA INFORMACJA

Do poniżej przedstawionej informacji wkradł się błąd pisarski. Termin składania „Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego” upływa w dniu 30 października 2013r. Jednakże ze względu na pomyłkę w przekazanej wcześniej Państwu informacji, wydłużamy termin składania dokumentów do 5 listopada 2013r.

 

INFORMUJEMY:

30 listopada 2013 roku upływa termin składania „Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego”.

 

Prosimy wiec o złożenie do tego terminu wszystkich wniosków.

 


 

INFORMUJEMY:

W dniu 15.10.2013 roku rozpoczniemy podpisywanie umów o dofinansowanie, które trwać będzie do 17.10.2013roku. Ostateczne zakończenie podpisywania umów nastąpi do dnia 24.10.2013 roku.
Prosimy uczestników projektu, którzy jeszcze nie dostarczyli swoich danych o wywiązanie się ze zobowiązań, o które prosimy w indywidualnych e-mailach (RPWF §8, 6. Wypł. śr. pien.-II etap pkt 5, 13).

 


 

INFORMUJEMY:

Została zatwierdzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach lista uczestników projektu „Własna Działalność – Szansa dla Ciebie”.

 

1

Wdz/8.1.2/11.01.2013/101

98

99

98,50

2

Wdz/8.1.2/29.11.2012/15

100

96

98,00

3

Wdz/8.1.2/11.12.2012/39

100

96

98,00

4

Wdz/8.1.2/28.12.2012/54

97

98

97,50

5

Wdz/8.1.2/11.01.2013/93

99

96

97,50

6

Wdz/8.1.2/10.01.2013/75

97

97

97,00

7

Wdz/8.1.2/11.01.2013/118

94

100

97,00

8

Wdz/8.1.2/13.12.2012/50

97

97

97,00

9

Wdz/8.1.2/14.01.2013/142

98

96

97,00

10

Wdz/8.1.2/29.11.2012/17

98

96

97,00

11

Wdz/8.1.2/10.12.2012/33

94

99

96,50

12

Wdz/8.1.2/18.12.2012/52

97

96

96,50

13

Wdz/8.1.2/11.01.2013/123

100

93

96,50

14

Wdz/8.1.2/12.12.2012/45

95

97

96,00

15

Wdz/8.1.2/11.01.2013/92

92

99

95,50

16

Wdz/8.1.2/29.11.2012/19

92

99

95,50

17

Wdz/8.1.2/10.01.2013/84

98

93

95,50

18

Wdz/8.1.2/15.01.2013/160

95

95

95,00

19

Wdz/8.1.2/30.11.2012/25

94

96

95,00

20

Wdz/8.1.2/31.12.2012/58

94

96

95,00

21

Wdz/8.1.2/15.01.2013/166

92

97

94,50

22

Wdz/8.1.2/11.01.2013/132

94

93

93,50

23

Wdz/8.1.2/11.01.2013/94

92

95

93,50

24

Wdz/8.1.2/11.12.2012/40

88

98

93,00

25

Wdz/8.1.2/11.01.2013/120

90

96

93,00

26

Wdz/8.1.2/10.01.2013/86

89

95

92,00

27

Wdz/8.1.2/23.11.2012/2

88

94

91,00

28

Wdz/8.1.2/12.12.2012/43

87

93

90,00

29

Wdz/8.1.2/14.01.2013/148

86

94

90,00

30

Wdz/8.1.2/10.12.2012/32

89

90

89,50

31

Wdz/8.1.2/10.01.2013/88

92

87

89,50

32

Wdz/8.1.2/29.11.2012/12

90

86

88,00

 

Prosimy uczestników projektu, którzy nie zarejestrowali działalności gospodarczej o zarejestrowanie firmy do piątku tj. 11.10.2013r.

 


 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW:

Informujemy, iż w dalszym ciągu oczekujemy na akceptację Aneksu do Protokołu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, po rozpatrzeniu zażalenia uczestnika projektu przez Komisje Oceny Wniosków.

 


 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW:

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem zażalenia uczestnika projektu przez IP2 ostateczna lista uczestników projektu zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu po zakończeniu procedury ostatecznej oceny wniosku uczestnika przez Komisje Oceny Wniosków i przyjęciu aneksu do protokołu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 


 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW:

Informujemy, iż zgodnie z  § 8 pkt 5 ust 1 zakończył się okres składania zażaleń. Aneks do Protokołu Komisji Oceny Wniosków wraz z zażaleniami został przekazany do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.  Pełna lista rankingowa uczestników zakwalifikowanych oraz lista niezakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana po zatwierdzeniu Aneksu do Protokołu KOW  przez WUP.

 


 

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

Informujemy, że od dnia 31.07.2013r. można składać wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie „WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ – SZANSA DLA CIEBIE” Rozdział III Wsparcie pomostowe § 12 i § 14)

Zaświadczenie o pomocy de minimis zostanie dostarczone uczestnikom projektu przy podpisaniu umowy o dofinansowanie.

 


 

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

 

Zamieszczamy listę rankingową po zatwierdzeniu protokołu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 

LISTA RANKINGOWA Z OCENY MERYTORYCZNO – TECHNICZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

                                                                             

Lp

Indywidualny numer rekrutacyjny

Liczba pkt 1

Liczba pkt 2

Średnia pkt

Wnioskowana kwota wsparcia

Proponowana kwota dofinansowania

1

Wdz/8.1.2/10.01.2013/82

100

100

100,00

40 000,00

40 000,00

2

Wdz/8.1.2/15.01.2013/157

100

99

99,50

40 000,00

40 000,00

3

Wdz/8.1.2/11.12.2012/38

100

99

99,50

39 978,00

39 978,00

4

Wdz/8.1.2/10.01.2013/78

100

99

99,50

39 994,00

39 994,00

5

Wdz/8.1.2/29.11.2012/18

99

98

98,50

40 000,00

40 000,00

6

Wdz/8.1.2/11.01.2013/127

96

100

98,00

40 000,00

40 000,00

7

Wdz/8.1.2/14.01.2013/141

96

100

98,00

40 000,00

40 000,00

8

Wdz/8.1.2/12.12.2012/42

99

97

98,00

38 418,00

38 418,00

9

Wdz/8.1.2/10.01.2013/75

97

97

97,00

40 000,00

40 000,00

10

Wdz/8.1.2/11.01.2013/118

94

100

97,00

40 000,00

40 000,00

11

Wdz/8.1.2/13.12.2012/50

97

97

97,00

40 000,00

40 000,00

12

Wdz/8.1.2/29.11.2012/15

98

96

97,00

40 000,00

40 000,00

13

Wdz/8.1.2/11.01.2013/101

98

95

96,50

40 000,00

40 000,00

14

Wdz/8.1.2/10.12.2012/33

94

99

96,50

40 000,00

40 000,00

15

Wdz/8.1.2/14.01.2013/142

98

94

96,00

40 000,00

40 000,00

16

Wdz/8.1.2/12.12.2012/45

95

97

96,00

40 000,00

40 000,00

17

Wdz/8.1.2/11.01.2013/93

90

99

94,50

39 940,00

39 940,00

18

Wdz/8.1.2/11.01.2013/92

99

90

94,50

40 000,00

40 000,00

19

Wdz/8.1.2/18.12.2012/52

97

92

94,50

40 000,00

40 000,00

20

Wdz/8.1.2/28.12.2012/54

91

96

93,50

40 000,00

40 000,00

21

Wdz/8.1.2/29.11.2012/19

97

90

93,50

40 000,00

40 000,00

22

Wdz/8.1.2/10.01.2013/84

96

91

93,50

40 000,00

40 000,00

23

Wdz/8.1.2/11.12.2012/40

88

98

93,00

40 000,00

40 000,00

24

Wdz/8.1.2/10.01.2013/86

89

95

92,00

40 000,00

40 000,00

25

Wdz/8.1.2/11.12.2012/39

100

83

91,50

40 000,00

40 000,00

26

Wdz/8.1.2/11.01.2013/94

90

93

91,50

40 000,00

40 000,00

27

Wdz/8.1.2/11.01.2013/120

94

89

91,50

40 000,00

40 000,00

28

Wdz/8.1.2/11.01.2013/132

88

93

90,50

39 940,00

39 940,00

29

Wdz/8.1.2/11.01.2013/123

86

94

90,00

40 000,00

40 000,00

30

Wdz/8.1.2/30.11.2012/25

88

92

90,00

40 000,00

40 000,00

31

Wdz/8.1.2/31.12.2012/58

92

88

90,00

40 000,00

23 333,00

32

Wdz/8.1.2/10.12.2012/32

89

90

89,50

40 000,00

40 000,00

33

Wdz/8.1.2/14.01.2013/148

84

94

89,00

39 540,00

39 540,00

34

Wdz/8.1.2/12.12.2012/43

87

89

88,00

40 000,00

40 000,00

35

Wdz/8.1.2/10.12.2012/34

82

93

87,50

39 994,00

39 794,00

36

Wdz/8.1.2/29.11.2012/17

83

90

86,50

40 000,00

40 000,00

37

Wdz/8.1.2/10.01.2013/88

87

86

86,50

40 000,00

40 000,00

38

Wdz/8.1.2/15.01.2013/166

80

89

84,50

31 100,00

31 100,00

39

Wdz/8.1.2/13.12.2012/47

71

97

84,00

40 000,00

40 000,00

40

Wdz/8.1.2/29.11.2012/12

82

84

83,00

40 000,00

40 000,00

41

Wdz/8.1.2/23.11.2012/2

83

83

83,00

38 750,00

32 950,00

42

Wdz/8.1.2/15.01.2013/160

82

81

81,50

40 000,00

40 000,00

43

Wdz/8.1.2/17.01.2013/167

80

71

75,50

38 000,00

31 500,00

44

Wdz/8.1.2/14.01.2013/146

72

74

73,00

40 000,00

40 000,00

45

Wdz/8.1.2/30.11.2012/23

64

72

68,00

40 000,00

40 000,00

46

Wdz/8.1.2/30.11.2012/22

63

63

63,00

40 000,00

25 300,00

 


 

Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków rozpatrujące odwołania od oceny merytoryczno – technicznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości odbędzie się po uzyskaniu akceptacji protokołu z pierwszej oceny merytoryczno – technicznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 


 

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

 1. Zamieszczamy listę rankingową po ocenie merytorycznej wniosków zgodną z protokołem przedstawionym przez Komisje Oceny Wniosków.

 

 1. Listę osób zakwalifikowanych do wypłaty środków finansowych. Procedura wypłaty zostanie rozpoczęta po zaakceptowaniu protokołu Komisji Oceny Wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 

 

LISTA RANKINGOWA Z OCENY MERYTORYCZNO – TECHNICZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Lp

Indywidualny Numer Rekrutacyjny

Liczba punktów 1 Członka Komisji

Liczba punktów 2 Członka Komisji

Średnia Punktów

1

Wdz/8.1.2/10.01.2013/82

100

100

100,00

2

Wdz/8.1.2/15.01.2013/157

100

99

99,50

3

Wdz/8.1.2/11.12.2012/38

100

99

99,50

4

Wdz/8.1.2/10.01.2013/78

100

99

99,50

5

Wdz/8.1.2/29.11.2012/18

99

98

98,50

6

Wdz/8.1.2/11.01.2013/127

96

100

98,00

7

Wdz/8.1.2/14.01.2013/141

96

100

98,00

8

Wdz/8.1.2/12.12.2012/42

99

97

98,00

9

Wdz/8.1.2/10.01.2013/75

97

97

97,00

10

Wdz/8.1.2/11.01.2013/118

94

100

97,00

11

Wdz/8.1.2/13.12.2012/50

97

97

97,00

12

Wdz/8.1.2/29.11.2012/15

98

96

97,00

13

Wdz/8.1.2/11.01.2013/101

98

95

96,50

14

Wdz/8.1.2/10.12.2012/33

94

99

96,50

15

Wdz/8.1.2/14.01.2013/142

98

94

96,00

16

Wdz/8.1.2/11.01.2013/93

90

99

94,50

17

Wdz/8.1.2/11.01.2013/92

99

90

94,50

18

Wdz/8.1.2/18.12.2012/52

97

92

94,50

19

Wdz/8.1.2/12.12.2012/45

91

97

94,00

20

Wdz/8.1.2/28.12.2012/54

91

96

93,50

21

Wdz/8.1.2/29.11.2012/19

97

90

93,50

22

Wdz/8.1.2/10.01.2013/84

96

91

93,50

23

Wdz/8.1.2/11.12.2012/40

88

98

93,00

24

Wdz/8.1.2/11.01.2013/120

94

91

92,50

25

Wdz/8.1.2/10.01.2013/86

89

95

92,00

26

Wdz/8.1.2/11.12.2012/39

100

83

91,50

27

Wdz/8.1.2/11.01.2013/94

90

93

91,50

28

Wdz/8.1.2/11.01.2013/132

88

93

90,50

29

Wdz/8.1.2/11.01.2013/123

86

94

90,00

30

Wdz/8.1.2/30.11.2012/25

88

92

90,00

31

Wdz/8.1.2/31.12.2012/58

92

88

90,00

32

Wdz/8.1.2/10.12.2012/32

89

90

89,50

33

Wdz/8.1.2/14.01.2013/148

84

94

89,00

34

Wdz/8.1.2/12.12.2012/43

87

89

88,00

35

Wdz/8.1.2/10.12.2012/34

82

93

87,50

36

Wdz/8.1.2/29.11.2012/17

83

90

86,50

37

Wdz/8.1.2/10.01.2013/88

87

86

86,50

38

Wdz/8.1.2/13.12.2012/47

71

97

84,00

39

Wdz/8.1.2/29.11.2012/12

82

84

83,00

40

Wdz/8.1.2/23.11.2012/2

83

83

83,00

41

Wdz/8.1.2/15.01.2013/166

75

89

82,00

42

Wdz/8.1.2/15.01.2013/160

82

81

81,50

43

Wdz/8.1.2/17.01.2013/167

80

71

75,50

44

Wdz/8.1.2/14.01.2013/146

72

74

73,00

45

Wdz/8.1.2/30.11.2012/23

64

72

68,00

46

Wdz/8.1.2/30.11.2012/22

63

63

63,00

 

LISTA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO WYPŁATY ŚRODKÓW FINANSOWYCH W I ETAPIE (PODSTAWA PRAWNA REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO § 8 PKT 3 WYPŁATY ŚRODKÓW FINANSOWYCH)

Lp

Indywidualny Numer Rekrutacyjny

Liczba punktów 1 Członka Komisji

Liczba punktów 2 Członka Komisji

Średnia Punktów

1

Wdz/8.1.2/10.01.2013/82

100

100

100,00

2

Wdz/8.1.2/15.01.2013/157

100

99

99,50

3

Wdz/8.1.2/11.12.2012/38

100

99

99,50

4

Wdz/8.1.2/10.01.2013/78

100

99

99,50

5

Wdz/8.1.2/29.11.2012/18

99

98

98,50

6

Wdz/8.1.2/11.01.2013/127

96

100

98,00

7

Wdz/8.1.2/14.01.2013/141

96

100

98,00

8

Wdz/8.1.2/12.12.2012/42

99

97

98,00

 

 

Przypominamy o procedurze odwoławczej

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

 

4. Procedura odwoławcza I

 

 1. Każdy uczestnik projektu, którego wniosek po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie lub uzyskał liczbę punktów nieuprawniającą do dofinansowania w I-szym etapie lub któremu obniżono wnioskowaną kwotę dofinansowania ma prawo złożenia w terminie do 4 dni roboczych od dnia skutecznego doręczenia informacji uczestnikowi projektu o wynikach oceny merytorycznej, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 2. Wniosek powinien zostać złożony przez uczestnika projektu w formie pisemnej.
 3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zawierać dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz odnosić się do uzasadnień członków KOW (przedmiotowe wyjaśnienia/informacje nie mogą przedstawiać nowych okoliczności, względem tych które zostały opisywane uprzednio przez uczestnika projektu i stanowiły podstawę oceny wniosku).
 4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu przez Komisję Oceny Wniosków.
 5. Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy mogą zostać złożone:

A. osobiście w Biurze Projektu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16. Dokumenty aplikacyjne wszystkich osób, które stawią się w biurze w wyznaczonych godzinach zostaną zarejestrowane.

B. przez pełnomocnika w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16. Dokumenty aplikacyjne wszystkich osób, które stawią się w biurze w wyznaczonych godzinach zostaną zarejestrowane.

C. za pośrednictwem poczty (zaleca się przesłanie „za potwierdzeniem odbioru”) lub firm kurierskich.

D. w drodze elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: wlasna.dzialalnosc@itvision.pl

 1. KOW ma obowiązek dokonania powtórnej oceny wniosku w terminie 4 dni roboczych od dnia skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez uczestników projektu. Ocena powtórnie złożonego wniosku nie może być dokonana przez te same osoby, które uczestniczyły w jego pierwszej ocenie. Członkowie KOW dokonujący ponownej oceny wniosku w trybie odwoławczym, nie mogą zapoznawać się z jego poprzednią oceną.
 2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 3. Uczestnik projektu składa wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Imię i nazwisko uczestnika

Adres

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

w ramach projektu

„Własna działalność-szansa dla Ciebie”

Biuro Projektu

ul. 1 Maja 49

41-706 Ruda Śląska

 1. Powtórnej ocenie podlegają jedynie te części wniosku, które były przedmiotem odwołania, z zastrzeżeniem zapisów. Jeżeli z treści wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wynika jednoznacznie, jaka cześć oceny wniosku została zakwestionowana, wniosek taki podlega powtórnej ocenie w całości.
 2. Powtórna ocena wniosku nie może skutkować obniżeniem pierwotnej liczby punktów. W przypadku gdy członek KOW, dokonujący oceny w trybie odwoławczym, przyzna mniejsza liczbę punktów niż wynikałoby to z pierwotnej oceny, za ostateczną uznaje się poprzednio przyznaną liczbę punktów.
 3. Po przeprowadzeniu procedury ponownej oceny merytorycznej, Beneficjent w terminie 2 dni roboczych od dnia rozpatrzenia odwołań przez KOW pisemnie informuje uczestnika projektu o wynikach rozpatrzenia złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, podając szczegółowe uzasadnienie przyznanych punktów.

 


 

 

Ocena wniosków pod względem merytoryczno –technicznym została ukończona. Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków został przekazany do zatwierdzenia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach

W wyniku weryfikacji oceny formalnej przez Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków , po uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, dopuszczono do dalszej oceny wnioski o numerach:

 

Wdz/8.1.2/11.12.2012/38

Wdz/8.1.2/13.12.2012/50

 


 

Komisja zakończyła ocenę formalną wniosków  o wsparcie finansowe.

Podajemy listę uczestników którzy przeszli pozytywną ocenę formalną

Lp.

Indywidualny numer rekrutacyjny

1

Wdz/8.1.2/23.11.2012/2

2

Wdz/8.1.2/29.11.2012/12

3

Wdz/8.1.2/29.11.2012/15

4

Wdz/8.1.2/29.11.2012/17

5

Wdz/8.1.2/29.11.2012/18

6

Wdz/8.1.2/29.11.2012/19

7

Wdz/8.1.2/30.11.2012/22

8

Wdz/8.1.2/30.11.2012/23

9

Wdz/8.1.2/30.11.2012/25

10

Wdz/8.1.2/10.12.2012/32

11

Wdz/8.1.2/10.12.2012/33

12

Wdz/8.1.2/10.12.2012/34

13

Wdz/8.1.2/11.12.2012/39

14

Wdz/8.1.2/11.12.2012/40

15

Wdz/8.1.2/12.12.2012/42

16

Wdz/8.1.2/12.12.2012/43

17

Wdz/8.1.2/12.12.2012/45

18

Wdz/8.1.2/13.12.2013/47

19

Wdz/8.1.2/18.12.2012/52

20

Wdz/8.1.2/28.12.2012/54

21

Wdz/8.1.2/31.12.2012/58

22

Wdz/8.1.2/10.01.2013/75

23

Wdz/8.1.2/10.01.2013/78

24

Wdz/8.1.2/10.01.2013/82

25

Wdz/8.1.2/10.01.2013/84

26

Wdz/8.1.2/10.01.2013/86

27

Wdz/8.1.2/10.01.2013/88

28

Wdz/8.1.2/11.01.2013/92

29

Wdz/8.1.2/11.01.2013/93

30

Wdz/8.1.2/11.01.2013/94

31

Wdz/8.1.2/11.01.2013/101

32

Wdz/8.1.2/11.01.2013/118

33

Wdz/8.1.2/11.01.2013/120

34

Wdz/8.1.2/11.01.2013/123

35

Wdz/8.1.2/11.01.2013/127

36

Wdz/8.1.2/11.01.2013/132

37

Wdz/8.1.2/14.01.2013/141

38

Wdz/8.1.2/14.01.2013/142

39

Wdz/8.1.2/14.01.2013/146

40

Wdz/8.1.2/14.01.2013/148

41

Wdz/8.1.2/15.01.2013/157

42

Wdz/8.1.2/15.01.2013/160

43

Wdz/8.1.2/15.01.2013/166

44

Wdz/8.1.2/17.01.2013/167

 

INFORMUJEMY, IŻ TRWA OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW

 


Informujemy, iż w dniu 28 maja 2013r. rozpoczęła pracę Komisja Oceny Wniosków. O wynikach pracy Komisji będą Państwo informowani na bieżąco.

 


Informujemy uczestników projektu, że o podstawowe wsparcie pomostowe mogą ubiegać się uczestnicy projektu w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach projektu. Wynika to z zapisów § 12 pkt 6 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie „WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ – SZANSA DLA CIEBIE

Wniosek o przyznanie podstawowe wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy wówczas składać w dwóch, identycznych, osobno spiętych egzemplarzach w zaklejonej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

 

Imię i nazwisko uczestnika
Adres

 

 

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu
„Własna działalność-szansa dla Ciebie”
Biuro Projektu
ul. 1 Maja 49

41-706 Ruda Śląska

 

Komunikaty dotyczące podstawowego wsparcia finansowego znajdą Państwo również w terminie późniejszym na stronie internetowej projektu.

 


Przypominamy uczestnikom projektu, że trwa  przyjmowanie Państwa „Wniosków
o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości”

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami mogą być składane:

 1. Osobiście w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku, w godzinach
  od 8.00 do 16.00
 2. Przez pełnomocnika w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku,
  w godzinach od 8.00 do 16.00
 3. Za pośrednictwem poczty (zaleca się przesłanie „za potwierdzeniem odbioru”) lub firm kurierskich.
 4. Drogą elektroniczną – opatrując bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: wlasna.dzialalnosc@itvision.pl

Zgodnie z regulaminem Uczestnik projektu składa Wniosek z załącznikami w dwóch, identycznych, osobno spiętych egzemplarzach w zaklejonej kopercie.
Szczegółowe informacje dotyczące  wniosku,  wymaganych załączników i trybu oceny wniosków znajdą Państwo w „Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie „WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ – SZANSA DLA CIEBIE”

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – 8 MAJA 2013R.

 


Informujemy uczestników projektu, że rozpoczynamy przyjmowanie Państwa „Wniosków
o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości”, który stanowi załącznik nr 4 do niżej wymienionego regulaminu.
Zgodnie z zapisami  Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego
i przedłużonego w projekcie „WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ – SZANSA DLA CIEBIE” nabór wniosków będzie trwał 10 dni roboczych od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego mogą być składane:

 1. Osobiście w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku, w godzinach
  od 8.00 do 16.00
 2. Przez pełnomocnika w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku, w godzinach
  od 8.00 do 16.00
 3. Za pośrednictwem poczty (zaleca się przesłanie „za potwierdzeniem odbioru”)
  lub firm kurierskich.
 4. Drogą elektroniczną – opatrując bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: wlasna.dzialalnosc@itvision.pl

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione w języku polskim, czytelnie (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Każde pole powinno być wypełnione. Pola które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiegokolwiek pola niewypełnionego stanowi błąd formalny.

Przypominamy również, że Wnioski przed złożeniem należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie
i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

W przypadku osób, które nie zarejestrowały działalności  gospodarczej przed złożeniem wniosku obowiązkowe jest złożenie następujących załączników: załącznik nr 3; załącznik nr 5 lub załącznik nr 6; załącznik nr 7; załącznik nr 8 załącznik nr 9; załącznik nr 10; załącznik nr 11.

Osoby które zarejestrują działalność przed złożeniem wniosku o wsparcie finansowe, w okresie późniejszym (przed podpisaniem Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości) dodatkowo składają załącznik nr 8, załącznik nr 12 oraz załącznik nr 13.

Zgodnie z regulaminem Uczestnik projektu składa Wniosek z załącznikami w dwóch, identycznych, osobno spiętych egzemplarzach w zaklejonej kopercie.

Zapraszamy do składania wniosków.

 

 

Zestaw załączników (839)

 


Informujemy, że trwa doradztwo indywidualne z zakresu biznesplanów.

O terminach doradztwa każdy uczestnik projektu powiadamiany jest indywidualnie telefonicznie lub mailowo. Informujemy również, że szczegółowe warunki ubiegania się 
o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości znajdują się w  „Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego, w projekcie Własna działalność – szansa dla Ciebie”.

Regulamin wraz z załącznikami znajduje się  na stronie projektu, w zakładce „dokumenty
do pobrania”.

Wśród załączników do niniejszego Regulaminu znajdą Państwo między innymi obowiązujący wzór Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz  wzór Biznesplanu na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa.

 

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (1518)

 

Załączniki do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (1341)

 


 

Uwaga!

Informujemy, że uczestnicy projektu zostaną w najbliższych dniach indywidualnie powiadomieni o terminach doradztwa z zakresu biznesplanów. Informujemy również,
że szczegółowe warunki ubiegania się  o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości znajdują się w  „Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego, w projekcie Własna działalność – szansa dla Ciebie”.

Regulamin wraz z załącznikami znajduje się  na stronie projektu, w zakładce „dokumenty
do pobrania”.

Wśród załączników do niniejszego Regulaminu znajdą Państwo między innymi obowiązujący wzór Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz  wzór Biznesplanu na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa.

 

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (1518)

 

Załączniki do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (1341)

 


 

Uwaga!

Informujemy, iż w związku z rezygnacją uczestnika projektu o numerze wdz/8.1.2/15.01.2013/162 , na liście rankingowej uczestników projektu zajmie miejsce kolejna osoba z listy rezerwowej z największą ilością uzyskanych punktów. Jest to osoba z numerem wdz/8.1.2/29.11.2012/15.

 


 

Uwaga!

Informujemy, iż z powodu skreślenia z listy uczestników projektu osoby o numerze wdz/8.1.2/15.01.2013/161, na liście rankingowej uczestników projektu zajmie miejsce kolejna osoba z listy rezerwowej z największą ilością uzyskanych punktów. Jest to osoba o numerze wdz/8.1.2/10.01.2013/75.

 


 

Uwaga!

Informujemy, iż w związku z pisemną rezygnacją uczestnika projektu o numerze wdz/8.1.2/13.12.2012/49 z dnia 05.03.2013r., na liście rankingowej uczestników projektu zajmie miejsce kolejna osoba z listy rezerwowej z największą ilością uzyskanych punktów. Jest to osoba z numerem wdz/8.1.2/08.01.2013/66.

 


 

Uwaga!

Informujemy, iż w związku z pisemną rezygnacją uczestnika projektu o numerze wdz/8.1.2/14.01.2013/152, z dnia 28.02.2013r., na liście rankingowej uczestników projektu zajmie miejsce kolejna osoba z listy rezerwowej, o takim samym statusie. Jest to osoba z numerem wdz/8.1.2/13.12.2012/49.

 


 

 Uwaga! Poniżej znajduje się podział na grupy szkoleniowe:

Miejsce prowadzenia szkoleń:

41-940 Piekary Śląskie

ul. Karola Miarki 2F

 

GRUPY SZKOLENIOWE (866)

 


 

Uwaga! Informujemy, iż z powodu nie spełnienia kryterium kwalifikowalności uczestnika projektu z numerem wdz/8.1.2/11.01.2013/117, uczestnik ten został skreślony z listy. Na jego miejsce została zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej o takim samym statusie. Jest osoba z numerem wdz/8.1.2/15.01.2013/161.

 


 

Uwaga! Informujemy, iż z listy został skreślony uczestnik projektu z numerem wdz/8.1.2/26.11.2012/5. Na jego miejsce zostaje zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej o takim samym statusie . Jest to osoba z numerem wdz/8.1.2/10.01.2013/90.

 


 

Uwaga! Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram szkoleń. Przesunięte zostały terminy szkoleń dla grup: 1, 2 oraz 3. Szkolenia dla tych grup rozpoczną się 08.03.2013r., a nie 01.03.2013r. Terminy szkoleń grupy 4 oraz 5 nie uległy zmianie.

Aktualny harmonogram szkoleń znajduje się poniżej:

 

AKTUALNY HARMONOGRAM SZKOLEŃ (939)

 


 

Uwaga! Poniżej znajduje się harmonogram szkoleń, które będą realizowane od 1 marca, w ramach zadania 3 “Blok szkoleniowo- doradczy”:

 HARMONOGRAM SZKOLEŃ (762)

 


 

Uwaga!

Informujemy, iż w związku z pisemną rezygnacją uczestnika projektu o numerze wdz/8.1.2/15.01.2013/159, z dnia 19.02.2013r., na liście rankingowej uczestników projektu zajmie miejsce kolejna osoba z listy rezerwowej, o takim samym statusie. Jest to osoba z numerem wdz/8.1.2/12.12.2012/42.

 


 

Uwaga!

Informujemy, iż w związku z pisemną rezygnacją uczestnika projektu o numerze wdz/8.1.2/26.11.2012/4, z dnia 07.02.2013r., na liście rankingowej uczestników projektu zajmie miejsce kolejna osoba z listy rezerwowej, o takim samym statusie. Jest to osoba z numerem wdz/8.1.2/11.01.2013/117.

 


 

Informujemy, iż na liście rankingowej mężczyzn w pozycji 65, w kolumnie 4 “Rozmowa kwalifikacyjna- liczba przyznanych punktów” wystąpił błąd rachunkowy. Omyłkowo wpisano liczbę punktów 15, a powinno być 28. Jednocześnie informujemy, iż nie zmienia to wartości wpisanej w kolumnie 5 “Suma punktów”, która wprowadzona została poprawnie i wynosi 92.

 


 

Uwaga!

Informujemy, iż w związku z pisemną rezygnacją uczestnika projektu o numerze wdz/8.1.2/08.01.2013/64, z dnia 14.02.2013r., na liście rankingowej uczestników projektu zajmie miejsce kolejna osoba z listy rezerwowej, o takim samym statusie. Jest to osoba z numerem wdz/8.1.2/14.01.2013/146.

 


 

Informujemy, iż z powodu błędu w numerze rekrutacyjnym jednego z uczestników projektu, zmodyfikowana została lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie “Własna działalność- szansa dla Ciebie”. Dodatkowo informujemy, iż nie ma to wpływu na zajmowane pozycje na liście.

 


 

Informujemy, iż po rozpatrzeniu odwołania, które wpłynęło w terminie, zmianie uległa punktacja osoby z numerem wdz/8.1.2/30.11.2012/25. Tym samym osoba ta zajmie wyższe, 24 miejsce miejsce na liście rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Dodatkowo informujemy, iż nie ma to wpływu na pozostałych uczestników projektu (zamianie uległa tylko pozycja wewnątrz listy rankingowej).

 


 

Lista rankingowa mężczyzn (1167)

 

Lista rankingowa kobiet (1099)

 

Lista rezerwowa uczestników projektu (1200)

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (1515)

 

Lista po ocenie merytorycznej (1179)

 

Lista po ocenie formalnej (968)

 

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych II tura (2374)

 

Lista osób zakwalifikowanych na rozmowy kwalifikacyjne (1659)

 

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych I tura (1527)

 


 

Sprostowanie do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.   

                                                                                    

§7  pkt  5 – istniejący zapis:

„W przypadku składania wniosku przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej do wniosku załączane są tylko te załączniki, których przedstawienie jest możliwe wobec braku statusu przedsiębiorcy (załączniki wymienione w §8 pkt. 2).”

Powinno być:

W przypadku składania wniosku przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej do wniosku załączane są tylko te załączniki, których przedstawienie jest możliwe wobec braku statusu przedsiębiorcy (załączniki wymienione w §7 pkt. 2).

 

§7  pkt  6– istniejący zapis:

Pozostałe wymagane od przedsiębiorcy dokumenty (wymienione w § 8 pkt. 3) powinny zostać dostarczone do momentu podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Powinno być:

Pozostałe wymagane od przedsiębiorcy dokumenty (wymienione w § 7 pkt. 3) powinny zostać dostarczone do momentu podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

 

§8  pkt 3 ppkt  A – istniejący zapis:

3. Rozpatrywanie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości składa się z następujących etapów:

 A. złożenie wniosku –uczestnik projektu składa do Beneficjenta przygotowany z pomocą opiekuna Wniosek
o przyznanie  wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, wraz z załącznikami zgodnie z zapisami § 8.

Powinno być:

3. Rozpatrywanie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości składa się z następujących etapów:

 A. złożenie wniosku –uczestnik projektu składa do Beneficjenta przygotowany z pomocą opiekuna Wniosek
o przyznanie  wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, wraz z załącznikami zgodnie z zapisami § 7.

 

OCENA FORMALNA – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego