Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

O projekcie

Projekt „Własna działalność – szansa dla Ciebie” realizowany jest przez IT Vision sp. z o.o. w partnerstwie z Ekoconsultant sp. z o.o. w okresie 01.08.2012 r. – 31.05.2014 r. na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.02-24-089/11-00 zawartej pomiędzy IT Vision sp. z o.o. a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Celem projektu jest aktualizacja kwalifikacji zawodowych oraz aktywizacja 50 osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracu.

Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych, zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa śląskiego, które należą do jednej z grup:

 1. osób zwolnionych – osób pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
 2. osób przewidzianych do zwolnienia – osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego lub, która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego, z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W ramach projektu przewiduje się następujące formy wsparcia, skierowane do uczestników projektu:

 1. Poradnictwo zawodowe i psychologiczne:
  1. opracowanie indywidualnych planów działania
  2. wsparcie psychologiczne
 2. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze:
  1. przeprowadzenie modułów zajęć szkoleniowych
  2. wsparcie doradcze z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz biznesplanu
 3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 000 zł na jednego uczestnika projektu (dla 40 osób).
 4. Finansowe wsparcie pomostowe:
  1. podstawowe wsparcie pomostowe (1200 zł m-cznie na uczestnika projektu) skierowane na pokrycie bieżących kosztów działalności w okresie max. 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, skierowane do 40 beneficjentów pomocy,
  2. przedłużone wsparcie pomostowe (1200 zł m-cznie na uczestnika projektu) skierowane na pokrycie bieżących kosztów działalności w okresie max. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, skierowane do 25 beneficjentów pomocy, udzielane po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego.
 5. Wsparcie doradcze dla Beneficjentów Pomocy, którzy w ramach projektu założyli działalność gospodarczą.

Szczegóły dotyczące poszczególnych form wsparcia zamieszczone zostaną w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie „Własna działalność – szansa dla Ciebie”, który umieszczony zostanie w zakładce „dokumenty po pobrania” niezwłocznie po zatwierdzeniu jego postanowień przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego